Ένα έργο σταθμός για τη σύνδεση της Φωκίδας με το κέντρο της Στερεάς γης αλλά και μ` όλη την κεντρική και δυτική Ελλάδα έλαβε πρόσφατα το «πράσινο φως» από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Πρόκειται για την έγκριση της σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΙΟ. ΤΜΗΜΑ: ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ – ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΒΩΞΙΤΗ» ύψους 13,5 εκ.

Η απόφασή τους στηρίχθηκε – μεταξύ άλλων – στο υπ’ αριθ. Δ.Ο.Υ./οικ.2201/24.04.2017 έγγραφο, με το οποίο ο Γενικός Δ/ντής Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενημέρωσε την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ότι η Δ.Ο.Υ. προτίθεται να υποβάλλει πρόταση στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014 – 2020 Άξονας Προτεραιότητας 7, για την υλοποίηση της Πράξης κατασκευής του πρώτου ανοικτού υποτμήματος, από το τέλος της παράκαμψης Γραβιάς μέχρι τον Ι/Κ Μεταλλείων Βωξίτη καθώς και στο υπ’ αριθ. 95050/1911/12.05.2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς, με το οποίο υπέβαλλε Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΡΙΟ. ΤΜΗΜΑ: ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ – ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΒΩΞΙΤΗ» και αιτήθηκε την έγκριση μεταφοράς της αρμοδιότητας του «Φορέα Επίβλεψης» του εν λόγω έργου, όπως και στο αρ. Δ.Ο.Υ./2761/04-08-2017 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών/Δνση Οδικών Υποδομών, με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου ¨ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΙΟ. ΤΜΗΜΑ: ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ
ΓΡΑΒΙΑΣ – ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΒΩΞΙΤΗ».

Το ιστορικό…

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με το αριθμ. 5 σχετικό, δήλωσε το ενδιαφέρον του αναφορικά με την υποβολή πρότασης ένταξης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΙΟ. ΤΜΗΜΑ: ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ – ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΒΩΞΙΤΗ» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», σε συνέχεια της με αρ.πρ. 6755/22-12-2015 ανοιχτής πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στον άξονα προτεραιότητας 07 «Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων».
Εν συνεχεία η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς, με το αριθμ. 6 σχετικό, υπέβαλλε Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου και αιτήθηκε την έγκριση μεταφοράς της αρμοδιότητας του «Φορέα Επίβλεψης» του εν λόγω έργου.
Κατόπιν αυτού, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με το αριθμ. 7 σχετικό ενέκρινε τη σύναψη και το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΙΟ. ΤΜΗΜΑ: ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ – ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΒΩΞΙΤΗ», προϋπολογισμού 15.000.000,00€ και υπέβαλε την ανωτέρω απόφαση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, επισυνάπτοντας το σχέδιο αυτής και το γνωστοποίησε ότι:

1. Η κατασκευή του έργου κρίνεται αναγκαία, καθώς πρόκειται για αναβάθμιση τμήματος του Διευρωπαϊκού Οδικού Άξονα Ε65 με βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της υπάρχουσας οδού. Με την υλοποίηση του εν λόγω έργου, θα βελτιωθεί σημαντικά η οδική ασφάλεια σε βασικό οδικό δίκτυο της χώρας που ενώνει την Κεντρική Ελλάδα (Φθιώτιδα) με την Νοτιοδυτική (Πάτρα), όπου μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων, θα συνδέσει τους ΠΑΘΕ και Ε65 στην περιοχή του Μαλιακού με την ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ στο Αντίρριο. Επίσης θα συνεισφέρει στην επικοινωνία και στην οικονομική ανάπτυξη των περιοχών της Στερεάς Ελλάδας, αφού είναι ο μοναδικός δρόμος με αποδεκτά χαρακτηριστικά που διέρχεται από τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα και τις νότιες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.

2. Το Υπουργείο (Κύριος του Έργου) στην παρούσα περίοδο, δεν έχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της υλοποίησης του έργου και λόγω μεγάλου φόρτου εργασιών δεν έχει διαθέσιμο δυναμικό για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την εκτέλεσή του.

3. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει τους αναγκαίους πόρους και τις προϋποθέσεις (στελέχωση, εμπειρία σε παρόμοια έργα) για την χρηματοδότηση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση της κατασκευής του εν λόγω έργου. Έχει δε επιβλέψει το έργο της παράκαμψης Μάκρης – Μακρακώμης που αποτελεί και αυτό τμήμα Διευρωπαϊκού δικτύου.

Σε τέσσερα υπόεργα…

Όπως προκύπτει από το κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, το έργο αφορά την κατασκευή του πρώτου ανοικτού υποτμήματος, από το τέλος της παράκαμψης Γραβιάς μέχρι τον ισόπεδο κόμβο Μεταλλείων Βωξίτη, μήκους 4,70χλμ και προϋπολογισμού δημοπράτησης περίπου 13,50εκ.€, για την αναβάθμιση τμήματος του Διευρωπαϊκού Οδικού Άξονα Ε65 με βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της υπάρχουσας οδού και θα υλοποιηθεί με τα εξής τέσσερα (4) υποέργα:
1ο Υποέργο: Κατασκευή του έργου «Βελτίωση Οδικού Άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο. Τμήμα: Τέλος Παράκαμψης Γραβιάς – Ισόπεδος Κόμβος Μεταλλείων Βωξίτη», προϋπολογισμού περίπου 13,5εκ.€
2ο Υποέργο: Μετατοπίσεις Δικτύων Ο.Κ.Ω. για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Οδικού Άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο. Τμήμα: Τέλος Παράκαμψης Γραβιάς – Ισόπεδος Κόμβος Μεταλλείων Βωξίτη», προϋπολογισμού περίπου 0,8εκ.€
3ο Υποέργο: Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Οδικού Άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο. Τμήμα: Τέλος Παράκαμψης Γραβιάς – Ισόπεδος Κόμβος Μεταλλείων Βωξίτη», προϋπολογισμού περίπου 0,2εκ.€
4ο Υποέργο: Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Οδικού Άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο. Τμήμα: Τέλος Παράκαμψης Γραβιάς – Ισόπεδος Κόμβος Μεταλλείων Βωξίτη», προϋπολογισμού περίπου 0,5εκ.€

Με βάση τα παραπάνω, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΙΟ. ΤΜΗΜΑ: ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ – ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΒΩΞΙΤΗ», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. Ακόμη, τον ορισμό του Βλαχάκη Μηχάλη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος της «Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου» και της Αραβαντινού Παγωνίτσας, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως αναπληρώτριάς του, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Προγραμματικής Σύμβασης.

πηγή: έντυπη έκδοση Εν Δελφοίς