Ένα βασικό πρόβλημα της επαρχιακής οδού Ιτέας – Δεσφίνας, αντιμετωπίζεται σε τρείς κατασκευαστικές φάσεις από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η πρώτη φάση του έργου ΄΄ Αντιμετώπιση Βραχοπτώσεων στην επαρχιακή οδό Ιτέας-Δεσφίνας΄΄ δημοπρατήθηκε στις 09-08-2016, με αξία σύμβασης 190.738,21ευρώ, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος Φεβρουαρίου. Ήδη στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ, προκηρύχτηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας η Β΄ Φάση προϋπολογισμού 450.000ευρώ και η Γ΄ Φάση 280.000ευρώ. Ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 1.000.000 ευρώ υλοποιείται. Το έργο αυτό κατασκευάζεται μετά από αίτημα των κατοίκων της Δεσφίνας και δέσμευση του Περιφερειάρχη κ. Μπακογιάννη, κατά την πρώτη περιοδεία του, τον Μάρτιο του 2016.

Το έργο:

Το έργο αφορά την αντιμετώπιση του φαινομένου καταπτώσεων, σε μήκος σχεδόν 800 μέτρα, στον επαρχιακό δρόμο Ιτέας-Δεσφίνας, που δημιουργούν πρόβλημα και άμεσο κίνδυνο στην κίνηση των οχημάτων.

Οι προβλεπόμενες εργασίες είναι:
α) Χωματουργικά: 1. Θα γίνει άρση καταπτώσεων αποκολλημένων βραχωδών μαζών της υφιστάμενης τάφρου της Επαρχιακής Οδού Ιτέας-Δεσφίνας σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την διέυθυνση τεχνικών υπηρεσιών. 2. Θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός επιφανειών πρανών προϋφισταμένων βραχωδών ορυγμάτων από χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή τεμάχη σε σημεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία μας. 3. Θα γίνει καθαρισμός τεχνικών έργων (σωληνωτών) σε διάφορες θέσεις επί του Επαρχιακού/Εθνικού Δικτύου του Νομού Φωκίδας σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία μας.

β) Τεχνικά Έργα: Με αρχή μέτρησης την γέφυρα Αι Γιάννη στην Κίρρα και αρχή τοποθέτησης πλεγμάτων την Χ.Θ. 2+000, θα γίνει τοποθέτηση σε διάφορες θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη: α) πλέγματος επένδυσης πρανών από πλέγμα διπλής πλέξης με πρόσθετη εξωτερική προστασία με επίστρωση βάσεως PVC, βρόγχου 8Χ10, και διαμέτρου σύρματος 2.70 mm, με χαλύβδινα συρματόσχοινα στη διεύθυνση του μήκους διαμέτρου 8 mm, σε αποστάσεις ίσες με 0.30 m και β) τοποθέτηση πλέγματος επένδυσης πρανών από συρματόπλεγμα γαλβανισμένο με κράμα ψευδαργύρου – αλουμινίου (Galfan:95%Zn – 5%Al και πρόσθετη εξωτερική προστασία με επίστρωση βάσεως PVC) σε επιφάνεια περίπου μήκους 180μέτρων μήκους. Τα ανωτέρω πλέγματα θα είναι στερεωμένα με αγκύρια Φ28 B500C στην στέψη/πόδα ανά 2.0μέτρα με μήκος 3,0μέτρων καθώς και την τοποθέτηση συρματόσκοινου Φ16 σε όλο το ανωτέρω μήκος παρέμβασης στον πόδα και το ύψος του πρανούς.

γ) Σήμανση: 1.Σε διάφορες θέσεις επί του Επαρχιακού και Εθνικού Δικτύου του Νομού Φωκίδας που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη, θα γίνει αντικατάσταση υπαρχόντων κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας τύπου ΜΣΟ-2 2. Θα γίνει τοποθέτηση πλαστικού ανακλαστήρα οδοστρώματος προσωρινού με δυο ανακλαστικές επιφάνειες, σε διάφορες θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη, στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο του νομού, 3. Θα γίνει τοποθέτηση πινακίδων, οριοδεικτών καθώς και αποκατάσταση της υπάρχουσας διαγράμμισης σε διάφορες θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο του Νομού Φωκίδας.

δ) Έργα Πρασίνου: Σε διάφορες θέσεις του Επαρχιακού Δικτύου Ιτέας-Δεσφίνας που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη, θα γίνει διαμόρφωση-ανανέωση κόμης ή κοπή δέντρων καθώς και καθαρισμός θάμνων στο έρεισμα της οδού